Осигуровки за Февруари 2011 г.

Печат
ПДФ
Кодекс за социално осигуряване

10 февруари
Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Януари 2011 г.

10 февруари
Внасяне от възложителя на дължимите за Януари 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения.

28 февруари
Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Януари 2011 г.

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

10 февруари
Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Януари 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство.

10 февруари
Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Януари 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи.

10 февруари
Внасяне на отнасящите се за месец Януари 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” за:
-  лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
- служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.
- съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатическа служба за времето, през което са пребивавали в чужбина по време на задграничния им мандат.

Закон за здравното осигуряване

10 февруари
Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Януари 2011 г.  

10 февруари
Внасяне от възложителя на дължимите за Януари 2011 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения.

10 февруари
Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Януари 2011 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ .

10 февруари
Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Януари 2011 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).

10 февруари
Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Януари 2011 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност.

28 февруари
Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Януари 2011 г.

28 февруари
Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Януари 2011 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

10 февруари
Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Януари 2011 г. за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ.

20 февруари
Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт и които са избрали да подават еднократно декларация образец № 1 (първият работен ден след 20 февруари 2011 г. е 21 февруари 2011 г.).

20 февруари
Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Януари 2011 г. (първият работен ден след 20 февруари 2011 г. е 21 февруари 2011 г.).

20 февруари
Подаване от НОИ на:
- декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица,  обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и
- декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване с данните за месец Януари 2011 г.
(първият работен ден след 20 февруари 2011 г. е 21 февруари 2011 г.)

28 февруари
Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Февруари 2011 г. задължителни осигурителни вноски.

28 февруари
Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Януари 2011 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.
Други статии от текущата категория >> Осигурителен календар 2011 г.

Фирмен каталог по сектори

  • Каталога съдържа 1756 фирми
  • за днес: 1 фирма/и
  • за седмицата: 2 фирма/и
  • за месеца: 131 фирма/и

Потребителско меню само за регистрирани потребители