Осигуровки за Април 2011 г.

Печат
ПДФ
Кодекс за социално осигуряване

10 април
Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Март 2011 г. (първият работен ден след 10 Април 2011 г. е 11 Април 2011 г.).

10 април
Внасяне от възложителя на дължимите за Март 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения (първият работен ден след 10 Април 2011 г. е 11 Април 2011 г.).

30 април
Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Март 2011 г. (първият работен ден след 30 Април 2011 г. е 02 Май 2011 г.)

30 април
Внасяне на окончателната осигурителна вноска за 2011 г. от самоосигуряващите се лица за фонд „Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване (първият работен ден след 30 Април 2011 г. е 02 Май 2011 г.).

30 април
Внасяне на окончателната осигурителна вноска за минали години от самоосигуряващите се лица за фонд „Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в случаите, когато са декларирани доходи получени през 2010 г., но отнасящи се за извършена трудова дейност през минали години, образувана като разлика между новоформираната окончателна осигурителна вноска и декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната вноска за съответната минала година (първият работен ден след 30 Април 2011 г. е 02 Май 2011 г.).

30 април
Внасяне на окончателната осигурителна вноска за минали години от самоосигуряващите се лица за фонд „Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в случаите, когато с влязъл в сила ревизионен акт по ДОПК е определен по- висок облагаем доход за минали години, (първият работен ден след 30 Април 2011 г. е 02 Май 2011 г.).

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

10 април
Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Март 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство (първият работен ден след 10 Април 2011 г. е 11 Април 2011 г.).

10 април
Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Март 2011 г.  осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи (първият работен ден след 10 Април 2011 г. е 11 Април 2011 г.).

10 април
Внасяне на отнасящите се за месец Март 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” за:
-  лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
- служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.
- съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатическа служба за времето, през което са пребивавали в чужбина по време на задграничния им мандат.
(първият работен ден след 10 Април 2011 г. е 11 Април 2011 г.)

Закон за здравното осигуряване

10 април
Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Март 2011 г.  (първият работен ден след 10 Април 2011 г. е 11 Април 2011 г.).

10 април
Внасяне от възложителя на дължимите за Март 2011 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения (първият работен ден след 10 Април 2011 г. е 11 Април 2011 г.)

10 април
Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Март 2011 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ (първият работен ден след 10 Април 2011 г. е 11 Април 2011 г.).

10 април
Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Март 2011 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона (първият работен ден след 10 Април 2011 г. е 11 Април 2011 г.).

10 април
Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Март 2011 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност (първият работен ден след 10 Април 2011 г. е 11 Април 2011 г.).

30 април
Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Март 2011 г. (първият работен ден след 30 Април 2011 г. е 02 Май 2011 г.).

30 април
Внасяне на окончателната здравноосигурителна вноска за 2010 г. от самоосигуряващите се лица  (първият работен ден след 30 Април 2011 г. е 02 Май 2011 г.).

30 април
Внасяне на окончателната осигурителна вноска за минали години от самоосигуряващите се лица, в случаите, когато са получени и декларирани доходи за 2010 г., но отнасящи се за извършена трудова дейност през съответната минала година, образувана като разлика между новоформираната окончателна осигурителна вноска и декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната вноска за съответната минала година (първият работен ден след 30 Април 2011 г. е 02 Май 2011 г.).

30 април
Внасяне на окончателната осигурителна вноска за минали години от самоосигуряващите се лица за здравно осигуряване, в случаите, когато с влязъл в сила ревизионен акт по ДОПК е определен по - висок облагаем доход за минали години (първият работен ден след 30 Април 2011 г. е 02 Май 2011 г.).

30 април
Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Март               2011 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание (първият работен ден след 30 Април 2011 г. е 02 Май 2011 г.).

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

10 април
Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Март 2011 г. за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ (първият работен ден след 10 Април 2011 г. е 11 Април 2011 г.).

20 април
Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Март 2011 г.

20 април
Подаване от НОИ на:
- декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица,  обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и
- декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване с данните за месец Март 2011 г.

29 април
Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Април 2011 г. задължителни осигурителни вноски.

30 април
Подаване на Декларация образец № 6 от самоосигуряващите се лица за дължимите за  2010 г. вноски за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване (първият работен ден след 30 Април 2011 г. е 02 Май 2011 г.).

30 април
Подаване на Декларация образец № 6 от самоосигуряващите се лица за дължимата окончателна осигурителна вноска за минали години, в случаите, когато са получени и декларирани доходи за 2010 г., но отнасящи се за извършена трудова дейност през съответната минала година. Декларира се разликата между новоформираната окончателна осигурителна вноска и декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната вноска за съответната минала година (декларират се вноски, отнасящи се за периоди след 31.12.2004 г.) (първият работен ден след 30 Април 2011 г. е 02 Май 2011 г.).

30 април
Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Март 2011 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона) (първият работен ден след 30 Април 2011 г. е 02 Май 2011 г.).
Други статии от текущата категория >> Осигурителен календар 2011 г.

Фирмен каталог по сектори

  • Каталога съдържа 1756 фирми
  • за днес: 1 фирма/и
  • за седмицата: 2 фирма/и
  • за месеца: 131 фирма/и

Потребителско меню само за регистрирани потребители