Осигуровки за Юли 2011 г.

Печат
ПДФ
Кодекс за социално осигуряване

10 юли
Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Юни 2011 г. (първият работен ден след 10 Юли 2011 г. е 11 Юли 2011 г.).

10 юли
Внасяне от възложителя на дължимите за Юни 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения (първият работен ден след 10 Юли 2011 г. е 11 Юли 2011 г.).

31 юли
Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Юни 2011 г. (първият работен ден след 31 Юли 2011 г. е 01 Август 2011 г.).

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

10 юли
Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Юни 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското (първият работен ден след 10 Юли 2011 г. е 11 Юли 2011 г.).

10 юли
Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Юни 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи (първият работен ден след 10 Юли 2011 г. е 11 Юли 2011 г.).

10 юли
Внасяне на отнасящите се за месец Юни 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” за:
-  лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
- служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.
- съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатическа служба за времето, през което са пребивавали в чужбина по време на задграничния им мандат.
(първият работен ден след 10 Юли 2011 г. е 11 Юли 2011 г.)

Закон за здравното осигуряване

10 юли
Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Юни 2011 г. (първият работен ден след 10 Юли 2011 г. е 11 Юли 2011 г.).

10 юли
Внасяне от възложителя на дължимите за Юни 2011 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения (първият работен ден след 10 Юли 2011 г. е 11 Юли 2011 г.).

10 юли
Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Юни 2011 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ (първият работен ден след 10 Юли 2011 г. е 11 Юли 2011 г.).

10 юли
Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Юни 2011 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона (първият работен ден след 10 Юли 2011 г. е 11 Юли 2011 г.).

10 юли
Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Юни 2011 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност (първият работен ден след 10 Юли 2011 г. е 11 Юли 2011 г.).

31 юли
Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Юни 2011 г. (първият работен ден след 31 Юли 2011 г. е 01 Август 2011 г.).

31 юли
Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец                         Юни 2010 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание (първият работен ден след 31 Юли 2011 г. е 01 Август 2011 г.).


Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

10 юли
Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Юни 2011 г. за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ (първият работен ден след 10 Юли 2011 г. е 11 Юли 2011 г.).

20 юли
Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Юни 2011 г.

20 юли
Подаване от НОИ на:
- декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица,  обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и
- декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване с данните за месец Юни 2011 г.     

29 юли
Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Юли 2011 г. задължителни осигурителни вноски.

31 юли
Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Юни 2011 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона) (първият работен ден след 31 Юли 2011 г. е 01 Август 2011 г.)
Други статии от текущата категория >> Осигурителен календар 2011 г.

Фирмен каталог по сектори

  • Каталога съдържа 1756 фирми
  • за днес: 1 фирма/и
  • за седмицата: 2 фирма/и
  • за месеца: 131 фирма/и

Потребителско меню само за регистрирани потребители