Осигуровки за Септември 2011 г.

Печат
ПДФ
Кодекс за социално осигуряване

10 септември
Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Август 2011 г.  (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).

10 септември
Внасяне от възложителя на дължимите за Август 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).

30 септември
Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Август 2010 г.

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

10 септември
Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Август 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.)

10 септември
Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Август 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.)

10 септември
Внасяне на отнасящите се за месец Август 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” за:
-  лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
- служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.
- съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатическа служба за времето, през което са пребивавали в чужбина по време на задграничния им мандат.
(първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.)

Закон за здравното осигуряване

10 септември
Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Август 2011 г.  (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).

10 септември
Внасяне от възложителя на дължимите за Август 2011 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).

10 септември
Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Август 2011 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).

10 септември
Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Август 2011 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона) (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).

10 септември
Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Август 2011 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).

30 септември
Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Август 2011 г.

30 септември
Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Август 2011 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

10 септември
Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Август 2011 г. за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).

20 септември
Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Август 2011 г.

20 септември
Подаване от НОИ на:
- декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица,  обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и
- декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване с данните за месец Август 2011 г.

30 септември
Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Септември 2011 г. задължителни осигурителни вноски.

30 септември
Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Август 2011 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
Други статии от текущата категория >> Осигурителен календар 2011 г.

Фирмен каталог по сектори

  • Каталога съдържа 1756 фирми
  • за днес: 1 фирма/и
  • за седмицата: 2 фирма/и
  • за месеца: 131 фирма/и

Потребителско меню само за регистрирани потребители