Какво финансира ОП "Човешки ресурси"

Печат
ПДФ

По Оперативна програма (ОП) „Развитие на човешките ресурси” са предвидени средства за финансиране на фирмите в следните направления:

1. Курсове за квалификация и преквалификация и за обучение
Фирмите могат да кандидатстват за включване на техните работници и служители в курсове за квалификация и преквалификация, за обучение по чужди езици и информационни и комуникационни технологии, както и обучение, свързано с въвеждането на нови технологии и машини в производствения процес. За тези типове дейности са предвидени над 140 млн. евро за седемгодишния период на програмата от 2007 до 2013 г.


2. Въвеждането на нови и иновативни модели за организация на труда
Работодателите ще получат финансиране и за въвеждането на нови и иновативни модели за организация на труда в предприятията и разработване на организационни стратегии за управление на човешките ресурси, гъвкави форми на заетост и насърчаване на мобилността на работната сила. В рамките на това направление бизнесът ще бъде подпомогнат с около 28 млн. евро. Предвидено е финансиране за споделяне на едно работно място, работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време, както и нас