Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

През новия седемгодишен програмен период 2007- 2013 г. ресурсът, който ще бъде разпределен от бюджета на ЕС по линия на структурните инструменти (ЕСФ, ЕФРР и КФ) е в размер на над 308 млрд.Евро, като предвидените за България средства по тези инструменти за съ-финансиране на проекти са над 6.5 млрд.Евро съгласно одобрената НСРР. НСРР е документ, който всяка страна членка на ЕС изготвя, за да получи средствата от

 

ЕС и съчетава в себе си нуждите на гражданите и бизнеса с приоритетите за цялостно развитие на държавата, като определя националната финансова и инвестиционна политика.

Съгласно НСРР за България, средногодишно от средствата на ЕС по дефинираните приоритети: базисна инфраструктура, човешки ресурси и производствена среда, най-голям размер на финансиране е предвиден за проекти за подобряване на производствената среда (47%), 27%за базисна инфраструктура и 23% за проекти в областта на човешките ресурси.

От средствата, предвидени за финансиране на базисната инфраструктура 90% ще бъдат насочени към проекти в областта на транспорта и околната среда и само 10% за проекти в областта на телекомуникациите, енергетиката и здравеопазването.

По приоритет „Човешки ресурси” най-голямо значение се отдава на проекти в областта на обучението, следвани от тези в областта на образованието.

Проектите, насочени към подобряване на производствената среда в областта на индустрията и услугите са с почти равни дялове в предвиденото финансиране и само 12% от средствата по този приоритет ще бъдат насочени към проекти в областта на туризма.

На база на така дефинираните приоритети на НСРР съответните институции са разработили 7 основни ОП, по които ще се финансират проекти, по линия на Структурните инструменти на ЕС, а именно:

 • ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” - 987 883 218 Евро

 • ОП „Развитие на човешките ресурси” - 1 031 789 138 Евро

 • ОП „Техническа помощ” - 48 296 513 Евро

 • ОП „Регионално развитие”- 1 361 083 544 Евро

 • ОП „Транспорт”- 1 624 479 625 Евро

 • ОП „Околна среда” - 1 466 425 482 Евро

 • ОП „Административен капацитет” - 153 670 723 Евро

Представеният размер на средствата не включва:

 • средствата по цел 3 на Кохезионната политика на ЕС „Европейско териториално сътрудничество”, по която допълнително се разработват ОП: България-Турция, Гърция-България, България-Македония, България-Сърбия и Румъния-България.

В допълнение към средствата от структурните инструменти, на България ще бъдат предоставени средства и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство .

 

Фирмен каталог по сектори

 • Каталога съдържа 1985 фирми
 • за днес: 0 фирма/и
 • за седмицата: 4 фирма/и
 • за месеца: 185 фирма/и

Потребителско меню само за регистрирани потребители