Осигуровки за Декември 2011 г.

Печат
ПДФ
Кодекс за социално осигуряване

10 декември
Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Ноември 2011 г. (първият работен ден след 10 декември 2011 г. е 12 декември 2011 г.)

10 декември
Внасяне от възложителя на дължимите за Ноември 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения (първият работен ден след 10 декември 2011 г. е 12 декември 2011 г.).

31 декември
Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Ноември 2011 г. (първият работен ден след 31 декември 2011 г. е 02 януари 2012 г.).

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

10 декември
Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Ноември 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство (първият работен ден след 10 декември 2011 г. е 12 декември 2011 г.).

10 декември
Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Ноември 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи (първият работен ден след 10 декември 2011 г. е 12 декември 2011 г.).

10 декември
Внасяне на отнасящите се за месец Ноември 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” за:
-  лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
- служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.
- съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатическа служба по време на задграничния им мандат.
(първият работен ден след 10 декември 2011 г. е 12 декември 2011 г.)

Закон за здравното осигуряване

10 декември
Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Ноември 2011 г. (първият работен ден след 10 декември 2011 г. е 12 декември 2011 г.).

10 декември
Внасяне от възложителя на дължимите за Ноември 2011 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения (първият работен ден след 10 декември 2011 г. е 12 декември 2011 г.).

10 декември
Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Ноември 2011 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ (първият работен ден след 10 декември 2011 г. е 12 декември 2011 г.).

10 декември
Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Ноември 2011 г. са подлежали на осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона) (първият работен ден след 10 декември 2011 г. е 12 декември 2011 г.).

10 декември
Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Ноември 2011 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност (първият работен ден след 10 декември 2011 г. е 12 декември 2011 г.).

31 декември
Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Ноември 2010 г. (първият работен ден след 31 декември 2011 г. е 02 януари 2012 г.).

31 декември
Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец                         Ноември 2011 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание (първият работен ден след 31 декември 2011 г. е 02 януари 2012 г.).

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

10 декември
Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Ноември 2011 г. за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ (първият работен ден след 10 декември 2011 г. е 12 декември 2011 г.).

20 декември
Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през                         Ноември 2011  г.

20 декември
Подаване от НОИ на:
- декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица,  обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и
- декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване с данните за месец Ноември 2011 г.

30 декември
Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Декември 2011 г. задължителни осигурителни вноски.

31 декември
Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Ноември 2011 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона (първият работен ден след 31 декември 2011 г. е 02 януари 2012 г.).
Други статии от текущата категория >> Осигурителен календар 2011 г.

Фирмен каталог по сектори

  • Каталога съдържа 1985 фирми
  • за днес: 0 фирма/и
  • за седмицата: 4 фирма/и
  • за месеца: 185 фирма/и

Потребителско меню само за регистрирани потребители